/***********************************************************/
/* Sterownik serwa z silnikiem DC             */
/* i dwufazowym enkoderem inkrementacyjnym         */ 
/* o rozdzielczości 2000imp/obr              */
/* (c) by Grzegorz Kurczyk 2007              */
/***********************************************************/

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "inc/binary.h"

/***************************************************************/
/*          DEFINICJE MAKROPOLECEŃ          */
/***************************************************************/

/***************************************************************/
/*        DEFINICJE BITÓW STERUJĄCYCH LED       */
/***************************************************************/
#define LEDR_on   sbi(PORTC, 2) // czerwona
#define LEDR_off  cbi(PORTC, 2) // czerwona
#define LEDY_on   sbi(PORTC, 3) // żółta
#define LEDY_off  cbi(PORTC, 3) // żółta

/***************************************************************/
/*          DEFINICJE                 */
/***************************************************************/
// uruchomienie generatora PWM
#define StartPWM TCCR2 = (1<<CS21); // CK/8 = 1MHz; PWM = 3,9kHz

// zatrzymanie generatora PWM
#define StopPWM TCCR2 = 0     


// maski bitów mostka H
//          uvwWVU
#define MotorStop b00101000
#define MotorLewo b00001001
#define MotorPrawo b00100100

/***************************************************************/
/*           ZMIENNE GLOBALNE            */
/***************************************************************/
register char SREG_INT0   asm("r5"); // bufor rejestru znaczników dla przerwania INT0
register int Enkoder    asm("r16"); // bezwzględna pozycja enkodera
// zmienne rejestrowe komutacji silnika
register uint PhasePWM   asm("r12"); // kombinacja bitów faz dla PWM
volatile int NowaPozycja; // pozycja zadana
char PWM;

struct {
 char MaxPWM;
 char Tlumienie;
} Param; 

/*****************************************************/
/*     PROCEDURA OBSŁUGI ENKODERA        */
/* przy maksymalnych obrotach silnika okres impulsów */
/* z enkodera jest > 18us (fmax < 55kHz)       */
/*****************************************************/
/* iloś taktów zegara <= 18             */
/* czas obsługi przerwaia <= 2,25us (przy 8MHz)   */
/*****************************************************/

void SIG_INTERRUPT0(void) __attribute__ ((naked));
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) {
 SREG_INT0 = SREG; // zapamietaj rejestr znaczników
 if(bit_is_set(PINC, 4)) // sprawdź stan fazy B enkodera
  Enkoder++;
 else
  Enkoder--;
 SREG = SREG_INT0; // odtwórz rejestr znaczników
 asm("reti");
}

/*****************************************************/
/*      ODPOWIEDŹ UKŁADU            */
/*****************************************************/

uint pwmcnt;

void SetPWM(uint delta) {
 int d = delta / 4; // obliczenie drogi rozpędzania i hamowania
// odpowieź układu dla dużego sygnału błedu
 if(d > Param.MaxPWM) {
  PWM = Param.MaxPWM;
  OCR2 = PWM;
  return;
 }
// "dociąganie" do zadanej pozycji
// i tłumienie oscylacji końcowych
 if(pwmcnt)
  pwmcnt--;
 else {
  PWM++;
  OCR2 = PWM;
  pwmcnt = Param.Tlumienie * 16;
 }  
}

/*****************************************************************/
/*             PROGRAM GŁÓWNY            */
/*             PROGRAM GŁÓWNY            */
/*             PROGRAM GŁÓWNY            */
/*****************************************************************/

int main(void) {
// PORTB - sterowanie inwertera MOSFET
 
 PORTB = b00000000;
 DDRB = b00111111;

 PORTC = b00010000;
 DDRC = b00001100;

 DDRD = b00000000;
 PORTD = b00000100;
 
 Enkoder = 0;
 NowaPozycja = 0;

 Param.MaxPWM = 250;
 Param.Tlumienie = 10;
 PWM = 0;

// kalibracja wewnętrznego oscylatora PPM
 OSCCAL = eeprom_read_byte(E2END); // załaduj stałą kalibracji

// konfiguracja TIMER2 (generator PWM inwertera MOSFET)
 StartPWM;
 OCR2 = 128;
 
// przerwania z timerów
 TIMSK = (1<<OCIE2)|(1<<TOIE2);

// reakcja na zbocze INT0
 MCUCR = (1<<ISC01)|(0<<ISC00);
 GICR = (1<<INT0);

// włączenie obsługi przerwań
 sei();

 while(1) {
  int delta = NowaPozycja - Enkoder;
  if(delta == 0) {
   LEDR_off;
   LEDY_off;
   PWM = 0;
   StopPWM;
   OCR2 = PWM;
   LoadPhasePWM(MotorStop); // ustaw motek H na hamowanie elktrodynamiczne
  } 
  if(delta < 0) {
   LEDR_on;
   LEDY_off;
   SetPWM(-delta);
   LoadPhasePWM(MotorLewo); // ustaw motek H na wirowanie w lewo
   StartPWM;
  } 
  if(delta > 0) {
   LEDY_on;
   LEDR_off;
   SetPWM(delta);
   LoadPhasePWM(MotorPrawo); // ustaw motek H na wirowanie w rawo
   StartPWM;
  } 
 }
}